برای اجرای این راهکار بایستی نرم افزار های زیر بر روی سیستم شما نصب شده باشند :

نرم افزار Microsoft Visual Studio or Visual Web Developer 2010 Express یا ورژن های مشابه .
SQL Server Express که همراه با ویژوال استودیو نصب می شود .