بوسیله فرمان زیر نام کاربران وارد شده در سیستم نشان داده میشود:
#who
#who am i