برای بروزرسانی یک بسته yum بر روی سرور می توانید از دستور yum update استفاده کنید.

yum update nano