امنیت نرم افزار: نرم افزارها ممکن است دارای آسیب پذیری ها و حفره هایی باشند که توسط عوامل مخرب قابل بهره برداری شوند. این آسیب پذیری ها علاوه بر اینکه باعث دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حساس و طبقه بندی می شود، ممکن است صحت و دسترس پذیری اطلاعات یک سازمان را هم تخریب کند یک مثال واقعی هدف قرار دادن وب سایت عمومی سازمان به منظور قطع دسترسی یا تغییر محتوای آن با اهداف بدخواهانه و سوء است.