افکت زیبا برای دکمه یا Button
کدهای HTML :

pre

btn

کدهای CSS :

non

dio

bn

cj

or

mn

ytt

bbb

ccc

ttto

origin

width

rot

nnl

291

کدهای jQuery :

در این مطلب برای دو دکمه پایانی مقداری کد jQuery مینویسیم.

remov