XPath Axes

از axes برای انتخاب node ها استفاده می شود

 

مثال زیر یک برنامه xml است انرا بدقت در نظر بگیرید :

yr

 

تگ ریشه تگ bookstore می باشد

تگ های فرزند تگ bookstore عبارت اند از : book

تگ های فرزند تگ book عبارت اند از : title , price