از axes برای انتخاب node ها استفاده می شود

مثال زیر یک برنامه xml است انرا بدقت در نظر بگیرید :

<?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-1″?>

<bookstore>

<book>
<title lang=”eng”>Harry Potter</title>
<price>29.99</price>
</book>

<book>
<title lang=”eng”>Learning XML</title>
<price>39.95</price>
</book>

</bookstore>

تگ ریشه تگ bookstore می باشد تگ های فرزند تگ bookstore عبارت اند از :  book
تگ های فرزند تگ book عبارت اند از :  title , price