اجزای smart console
VPN Manager policy
به منظور اداره اتصالات VPN استفاده می شود