یک شبکه محلی متشکل از گروهی از میزبانها که در سگمنت های فیزیکی مختلف هستند اما به گونه ای با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند که گویی در یک سیم میباشند

انعطاف پذیری بیشتر
مقیاس پذیری بیشتر افزایش امنیت

دو نوع VLAN
Static Vlan
Dynamic Vlan

Static Vlan
بوسیله مدیر بصورت دستی ساخته میشود

Dynamic Vlan
بوسیله نرم افزار بصورت پویا ساخته میشود