در زیر یک منبع از کاراکترهای اسکی در فرم url-encoding آمده است.مقادیر مبنای ۱۶ می توانند برای نمایش حروف غیر استاندارد و کاراکترهای در مرورگرها و plug-in استفاده شوند.
URL-encoding from %00 to %8f

74

bb