UDP پیامهای یک برنامه کاربردی را به بسته های قابل ارسال از طریق IPتبدیل می کند اما چندان قابل اطمینان نیست چرا که پیش ازانتقال مسیر بین فرستنده و گیرنده را تعیین نمی کند و درستی تحویل پیامها را نیز بررسی نمی کند ازUDP کارآمد تر است بنابراین برای مقاصد گوناگونی از جملهTCP مورد استفاده قرار می گیرد قابلیت اطمینان آن به برنامه کاربردی بستگیSNMP دارد که پیام را تولید می کند