یکی از پر استفاده ترین دستورات بر روی سیستم های NIX * همین Telnet است که به صورت سطر فرمان استفاده می شود ، شکل استفاده بسیار ساده است :

telnet hostname

hostname نام کامپیوتری است که قصد اتصال به آن را دارید و یا می توانید شماره IP آن را به منظور اتصال باشد .