– امکان Synch کردن داده های اپلیکیشن های Adobe AIR : با فعال کردن این خاصیت در برنامه های AdobeAIR (هم روی اپلیکیشن سمت سرور و هم سمت کلاینت) ، برنامه ی شما داده های دریافتی از یک دیتاسورس کلدفیوژن را با یک دیتابیس SQLite لوکال، سینکرونایز میکند.