برای دانستن مفهوم Subnet Mask نیاز به دانستن مفاهیم مختلفی از شبکه است. ولی به طور خیلی خلاصه عدد Subnet Mask مشخص می‌کند چه قسمتی از یک آدرس IP مربوط به کامپیوترهای داخل شبکه و چه قسمتی مربوط به شناسه خاص آن شبکه است. برای مثال مشخصات زیر را فرض کنید:

IP Address: 1۹۲.۱۶۸.۱.۵۴

Subnet Mask: 255.255.۲۵۵.۰

در مثال بالا چون سه بخش اول Subnet Mask عدد ۲۵۵ است که معادل باینری آن ۱۱۱۱۱۱۱۱ می‌شود به معنی این است که سه بخش اول IP Address یعنی ۱۹۲٫۱۶۸.۱ مربوط به شناسه خاص آن شبکه و بخش آخر آن که عدد ۵۴ است مربوط به کامپیوترهای داخل آن شبکه است که این عدد می‌تواند بین ۱ تا ۲۵۶ باشد و در این شبکه حداکثر ۲۵۶ کامپیوتر می‌تواند باشد.

حال اگر Subnet Mask عدد ۲۵۵٫۲۵۵.۰٫۰ باشد دو بخش آخر IP که ۱٫۵۴ است کامپیوترهای داخل شبکه را مشخص میکند که هر کدام می‌توانند بین ۱ تا ۲۵۶ باشند در نتیجه تعداد کامپیوترهای داخل این شبکه می‌تواند ۲۵۶x۲۵۶ باشد که ۶۵۵۳۶ عدد کامپیوتر را شامل می‌شود و برای سازمان ‌‌های بزرگ کاربرد دارد.