برای اتصال دستگاههای غیرمشابه از این نوع کابل شبکه استفاده میشود. نظیر
switch-pc
hub-pc
router-switch
router-hub