راه حل دیگر routing loop ها split horizon میباشد.هر router  د packet را به روتر بعدی میفرستد تا به مقصد برسد.packet ها نباید برگشت داده شوند به منبع تا زمانی که به مقصد برسنند