از این پروتکل در اینترنت برای هدایت پست الکترونیکی استفاده می شود.