پروتکلی که امکان انتقال بسته های داده ای TCP/IP را از طریق اتصالات شماره گیری فراهم می نماید و از این رو به یک کامپیوتر یا یک شبکه محلی (LAN) امکان می دهد که به اینترنت یا یک شبکه دیگر متصل شود.این پروتکل از پروتکل PPP قدیمی تر و امنیت آن نیز کمتر است و از تخصیص پویای نشانی های IP پشتیبانی نمی کند
شکل جدیدتری از SLIP , تحت عنوان CSLIP(Compressed SLIP ) , انتقالات سندهای بزرگ را از طریق فشرده سازی اطلاعات بهینه می کند
پیکربندی PPP
پیکربندی PP بر روی روترهای سیسکو مشکل نیست .بطور مثال پیکربندی PPP را بر هر اینترفیس سریالی روتر که میخواهد از ppp encapsulation استفاده کند تعیین می کنیم

RouterA#config t
RouterA(config)#int s0
RouterA(config-if)#encap ppp

پس از پیکربندی interface s0 بر روی روتر A با استفاده از ppp, به خروجی فرمان show int s0 توجه کنید

RouterA(config)#show int s0
serial 0 is up,line protocol is down

در حالیکه encapsulation بر ppp قرار داده شده است پورت سریال ۰ up اما line protocol,down است.این بدین دلیل است که لینک دیگر شبمه ما هنوز از پیکربندی hdlc encapsulation استفاده می کند
بعد از تغییر نوع encapsulation در سر دیگر از لینک ppp خروجی زیر را مشاهد می کنیم

RouterA(config)#show int s0
serial 0 is up,line protocol is up

PPP Authentication )تائید اعتبار(