Sla (service level agreement) پارامتری استاندارد است که مشخص می کند که شبکه در طول سال چه مدت زمانی میتواند از کار بیافتد.

این پارامتر با درصد مشخص می شود. وقتی که sla  براب راب ۹۹%  باشد در واقع به این معنا می باشد که یک شبکه در طول سال فقط ۲ روز حق دارد که در دسترس نباشد. در واقع mesh باعث افزایش درصد available بودن در شبکه می شود