Signal Booster :

این وسیله همانند Repeater در شبکه های با سیم عمل می کند یعنی در هنگامی که یک دستگاه یا یک بخش از یک شبکه در فواصل بسیار دورتر قرار داشته باشد Signal Booster امواج را بسیار قوی تر از Access Point تقویت کرده و ارسال می کند .