در این لابه ارتباط بین دو سیستم برگذار میشود
سه عملکرمهم در این لایه است
چه زمانی ارتباط برقرار میشود
اداره کردن و نگهداری لایه
متوقف کردن لایه

Example: ATM servers,SQL servers,oracel servers