check point به واسطه سرتاسر امنیت چهار لایه های بحرانی از امنیت شبکه به فضای احاطه شده شبکه , هسته , وب و نقطه پایانی شبکه را فراهم کرده است
این معماری امنیت متحد شده در تنظیمات policy , monitoring , logging , آنالیز و گزارش گیری در یک مرکز کنترل داده شده است

سیستم check point برای یکی شدن مدیریت شبکه (Secuity Management Architecture (SMART نامیده شده است
یک برنامه واحد به نام smart console به منظور تهیه همه عنصرهای لازم برای رسیدن به تمام متحدشده ها مورد استفاده قرار می گیرد