متدولوژی (Rup (Rational Unified Process یک فرآیند تولید و توسعه نرم افزاری می باشد که در سال ۲۰۰۰ این متدولوژی توسط شرکت Rational  ارائه گردید .مهم ترین هدف Rup اطمینان از تولید نرم افزار با کیفیت بالا می باشد.

تولید نرم افزار با استفاده از متدلوژی Rup براساس یک روش تکرار شونده می باشد بدین صورت که در تولید یک محصول تعدادی تکرار در نظر گرفته می شود این تکرارها در فاز های Rup صورت می پذیرد در هر فاز Rup ممکن است چندین تکرار داشته باشیم  و در پایان هر تکرار یک محصول قابل ارائه وجود دارد. این محصول در پایان هر تکرار کامل تر شده و در نهایت در آخرین تکرار محصول نهایی ارائه می گردد.

rrt

تولید یک محصول نرم افزاری در Rup شامل چهار فاز آغازین (Inception ) ، جزئیات (Elaboration ) ، ساخت (Construction )  و انتقال (Transition ) می باشد . میزان استفاده از نیروی انسانی و زمان صرف شده در هر فاز متفاوت است همان گونه که در شکل زیر مشاهده می کنید  فاز ساخت بیشترین زمان و نیروی انسانی را نیاز دارد.

ll