به جدولی از اطلاعات که مسیرهای مورد نیاز برای هدایت بسته ها به نقاط مختلف شبکه های مختلف را در اختیار سخت افزار شبکه (مسیریابها)میگذارد گفته میشود
جدول مسیریابی به محض دریافت اطلاعات جدید به روز رسانده میشود