Routing
فرآیند هدایت بسته ها در بین شبکه ها از مبدا به مقصد را گویند