اگر روتر packet را به روتر بعدی بفرستد تا به مقصد برسد اگر آن روتر packet را به مبدا مشابه بفرستد بعد از آن روتر یکی از hop cout کم میکند. این روند تا زمانی ادامه پیدا میکند که روتر به بیشترین مقدار hop count برسد و بعد از آن loop پایان میپذیرد