Pro-xy
کامپیوتری که با ارائه تنها یک نشانی شبکه به سایت های خارجی , همانند یک سد در بین یک شبکه و اینترنت عمل می کند.این کامپیوتر همچون میانجی عمل می نماید و نماینگر تمام کامپیوتر های داخلی است,در عین حالی که دستیابی به اینترنت را فراهم می کند, از موجودیت های شبکه نیز حفاظت می کند
squid به صورت پیشفرض از شماره پورت ۳۱۲۸ استفاده میکند
به منظور روشن کردن سرویس squid از فرمان روبرو استفاده می کنیم
[root@localhost /]#chkconfig squid on

فایل پیکربندی squid در /etc/squid/squid.conf قرار دارد

ACL(Access Control Lists)
acl یا فهرست کنترل دستیابی , فهرستی مرتبط با فایل حاوی اطلاعات مربوط به کاربران یا گروه هایی که مجوز دستیابی یا عدم دسترسی را دارند گفته می شود
acl می تواند زمان , روز و یا شبکه را به اطلاع squid در جهت اجازه و یا عدم دسترسی به http برساند