Pro-xyکامپیوتری که با ارائه تنها یک نشانی شبکه به سایت های خارجی , همانند یک سد در بین یک شبکه و اینترنت عمل می کند.این کامپیوتر همچون میانجی عمل می نماید و نماینگر تمام کامپیوتر های داخلی است,در عین حالی که دستیابی به اینترنت را فراهم می کند, از موجودیت های شبکه نیز حفاظت می کند
squid به صورت پیشفرض از شماره پورت ۳۱۲۸ استفاده میکند
به منظور روشن کردن سرویس squid از فرمان روبرو استفاده می کنیم
[root@localhost /]#chkconfig squid on