دو عملکرمهم در این لایه است
فرمتی که در مبدا ارائه می دهیم همان فرمت را در مقصد دریافت میکنیم بفرض اگر در مبدا فایل عکس باشد در مقصد هم عکس دریافت میشود
اطلاعات در مبدا بصورت رمز میشود و در مقصد کشف رمز میشود -باعث میشود اطلاعات به بصورت مطمئن به مقصد برسد
Example:bmp,jpeg,text,asci