position absolute

از position با مقادیر absolute زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم یک عنصر (به فرض بلاک div) نسبت به کل صفحه به صورت شناور کامل درآید، در این حالت عنصر به صورت پیش فرض به ابتدای سند HTML (گوشه بالای مرورگر) منتقل می شود و برای تنظیمات بیشتر می توان از خاصیت های left، right، top و bottom استفاده کرد، به مثال زیر توجه کنید.

posi

و مثالی که در آن از خاصیت های left و top استفاده شده:

ju