عددی که امکان ارسال بسته های ای پی به یک فرآیند خاص از یکی از کامپیوترهای متصل به اینترنت را فراهم می کند.برخی از این شماره ها که تحت عنوان شماره های شناخته شده مطرح هستند به طور دائمی اختصاص می یابند
مجموعا ۶۵۵۳۵ شماره پورت برای استفاده TCP/IPدر دسترس است همین تعداد نیز برای UDPموجود می باشد