یک پروتکل Data Link متداول برای انتقال بسته های TCP/IP از طریق اتصالات شماره گیری در بین یک کامپیوتر و اینترنت است. pppکه ازتخصیص پویای نشانی های IPپشتیبانی میکند محافظت بهتری برای جامعیت داده ها و امنیت فراهم مینماید و استفاده از آن آسانتر از SLIP آسانتر است
ppp بر اساس ,LCP( Link Control Protocol) که مسئولیت آماده سازی ارتباط بین کامپیوترها از طریق خطوط تلفن را بر عهده دارد و ,NCP (Network Control Protocol) که مسولیت وظایف جزیئات لایه سوم را در ارتباط با انتقال بر عهده دارد بنا شده است
این پروتکل در سال ۱۹۹۱ توسط Internet Engineering Task Force طراحی شده است