خط اختصاصی یک کانال ارتباطی کهه دو محل را به طور دائم با یکدیگر متصل می کند.عموما محدوده سرعت ها از ۶۴ kbps تا سقف ۲ mbps است
leased lin ها معمولا گرانتر از دیگر اتصالات WAN هستند.عموما leased line یا از پروتکل point to point(PPP) یا High Level Data Link Control(HDLC) برای encapsulate و فرستادن اطلاعات بین محل ها استفاده می کنند