نخستن یا پایین ترین لایه از هفت لایه مدل مرجع است که برای استانداردسازی ارتباطات بین کامپیوترها است . این لایه کاملا سخت افزارگرا است و با تمامی جنبه های مربوط به تثبیت و نگهداشتن یک پیوند فیزیکی بین کامپیوترها سروکار دارد

  • Exaple:port,cables,RJ45,hubs,repeaters