Open files:
این قسمت هم فایل های باز و در حال بازدید را نشان می دهد.در سمت راست پنجره manage هم tab هایی وجود دارد که جزئیات فایل ها را نشان می دهد. مثل open file tab که نام فایل باز و در حال مشاهده را نشان می دهد و یا type tab که نوع و مشخصات سیستم در حال بازدید را نشان می دهد و .. که با کلیک بر روی هر کدام می توانیم تغییراتی را اعمال کنیم.اگر بخواهیم همه فایل ها را ببندیم بر روی open files راست کلیک می کنیم و disconnect all open file را می زنیم.این گزینه در صورت در حال انتخاب بودن open files در active tab هم موجود میباشد.