دو عملکرد مهم در این لایه است
Routing
Route convergence

Routing
فرآیند هدایت بسته ها در بین شبکه ها از مبدا به مقصد را گویند

انواع مختلفRouting
۱٫RIP(Routing Information Protocol)
۲٫IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)
۳٫EIGRP(Enhanced Interior Gatway Routing Protocol)
۴٫OSPF(Open Shortest Path First)

Route Convergence
زمانی است که  توسط روتر برای بروز در آوردن تغییرات در تمامی روترها گرفته میشود

Example:IP,IPX,APPLETALK