یک شبکه ارتباطی که در آن دویا بیش از دو مسیر برای هر گره وجود دارد.

Mesh Topology