مسئله routing loop را میتوان به شمارش تا بینهایت توصیف کرد
این بوسیله broadcast ها موجب شده  بطور نامحدود و بیکران هر بار که packet  حول router عبور داده میشود hop count افزایش می یاد
یک راه حل این مسئله این است که یک maximum hop count تعریف کنیم
maximum hop count بدین صورت عمل میکند,هر زمان که packet  از یک روترعبور میکند hop count یک عدد افزایش می یابد بنابراین هر زمان loop ها رخ میدهند برای هر loop یک hop count اضافه خواهد شد
هنگامی که hop count به maximum میرسند packet ها کاهش خواهند یافت
همانطور که گفته شد بیشترین hop count برای پروتکل RIP پانزده میباشد