پروتکل اینترنت که امکان تصحیح خطاو دیگر اطلاعات مربوط به پردازش بسته هایIPرا فراهم می سازد. به عنوان مثال می تواند به نرم افزار یک ماشین امکانIPدهد که عدم قابلیت دسترسی به یک ماشین دیگر را به اطلاع یک ماشین دیگر برساند