شبکه ای که با همبندی های مختلفی چون حلقوی و ستاره ای ساخته میشود.

Hybrid Topology