در HTML4.0 همه قالب بندی ها می تواند از فایل HTML حذف شده و در یک CSS جداگانه قرار گیرد.
چون HTML4.0 ارائه را از ساختار پرونده جدا می کند ، ما باید چیزی را که همیشه نیاز داریم بگیریم: کنترل نهایی ظاهر بندی ارائه بدون از دست دادن محتویات پرونده.