HART چیست؟

از سالهای آغازین ، انتقال اطلاعات بر پایه سیگنال های میلی آمپری بوده که معروف ترین آن سیگنال استاندارد ۴ ~۲۰mA می باشد. لذا اکثر سازندگان سیستمهای کنترل، تجهیزات خود را بر پایه دریافت این سیگنال استاندارد ساخته اند و اطلاعات موجود در سایت توسط تجهیزات و از طریق یک زوج سیم برای سیستم کنترل فرستاده می شود.
این پروتکل را می توان در زمره جهش های مهم در کنترل فرآیند قرار داد بطوریکه موجب افزایش قابلیت تجهیزات ابزار دقیق گردیده است. اهمیت پروتکل مذکور را می توان در نام آن Highway Addressable Remote Transducer پیدا نمود.
پروتکل HART یک ارتباط دو طرفه دیجیتال تجهیزات هوشمند بدون اختلال در سیگنال های آنالوگ می باشد که ضمن استفاده از سیگنال استاندارد۴~۲۰mA با استفاده از تجهیزات هوشمند و مبتنی بر ریزپردازنده بصورت همزمان ، اطلاعات دیجیتال که معمولاً کاربردهایی همچون پارامترهای فرآیند ، پیکره بندی تجهیز ، پارامترهای کالیبراسیون و سیگنال های تشخیص خطا را دارند همراه این سیگنال استاندارد ارسال می نمایند.