full-duplex چیست؟

برعکس half duplex  می باشد.  در واقع در یک لحظه هم send دارند و هم recive دارند.