اتصال به سرویس دهنده

کلاسNetConnection یک سرویس گیرنده را به نمونه ای از یک برنامه کاربردی ِموجود در سرویس دهنده متصل می کند.کد زیر یک شیء ای از این کلاس ایجاد می کند و سپس آن را به سرویس دهنده متصل می کند.

nc = new NetConnection( )

nc.connect(“rtmp://echo.ryerson.ca/campusCameras/connector”);

برای اینکه مطمئن شوید که آیا اتصال انجام می شود، از دستور زیر استفاده کنید.

nc.onStatus = function (info) {

trace(“The connection code is: ” + info.code);

};

نکته :‌ توجه کنید که تنها سرویس گیرنده است که می تواند اتصال را آغاز کند.اما هر دو سرویس گیرنده و سرویس دهنده می توانند تابع onStatus را فراخوانی کنند و اتصال را قطع کنند.