استانداردی که انستیتوی ملی استانداردهای آمریکا (ANSI) برای شبکه محلی سریع فیبر نوری طراحی نموده است مشخصات انتقالات ۱۰۰ مگا بیت در ثانیه را برای شبکه های متنی بر استاندارد تعیین میکند
تجهیزات  FDDIعبارتند از:
Single-Attachment Station (SAS)
Dual-Attachment Station (DAS)
Single-Attachment Concentrator (SAC)
Dual-Attachment Concentrator (DAC)
Single-Attachment Station (SAS
یک گره FDDI که از طریق یک اتصال دهنده به حلقه اصلی متصل می شود
Dual-Attachment Station (DAS
ایستگاه اتصال دو گانه یک گره FDDI با دو اتصال به شبکه یا از طریق یک گره و یک متمرکز کننده و یا از طریق دو Concentrator