FALLBACK

در قسمت آخر نیز، عبارت FALLBACK قرار داده می شود. در صورتی که صفحه به هر دلیلی قابل دسترسی و مشاهده نباشد، فایلی که در زیر این عبارت تعیین شود، نشان داده خواهد شد.

در مثال زیر، فایل “offline.html” در صورتی که ارتباط با اینترنت میسر نباشد، بجای تمام فایل هایی که در پوشه /html/ قرار دارند، بکار خواهد رفت:

offlin