Enforcement
برای رسیدن به هدف از مدیریت مرکزی، گروهی از کامپیوترها، ماشین ها باید GPO ها را دریافت و اجرا کنند. برای اعمال یک پالیسی به گروهی از کامپیوترها، Group Policy برای توزیع به Active Directory متکی است. Active Directory برای سیستم هایی می تواند GPO ها را توزیع کند که متعلق به یک ویندوز دامین باشند. به صوزت پیش فرض، Microsoft Windows تنظیمات پالیسی هایش را هر ۹۰ دقیقه تازه می کند با یک ۳۰ دقیقه تصادفی. در Domain Controller ها Microsoft Windows هر ۵ دقیقه تازه می شود. در طول تازه شدن، کشف می کند، بازخوانی می کند و اعمال می کند به کاربران و سیستم هایی که پالیسی ها به آن اعمال شده است. مثل: software installation, drive mappings, startup scripts or logon scripts و غیره. و از ویندوز XP به بعد کاربران می توانند به صورت دستی با استفاده از دستور gpupdate در کامند پرامپت پالیسی اعمال شده را تازه و به روز کنند.