دومین کنترولی که صاحب نقش Domain Naming Master است، وظیفه کنترل فضا اسم (Namespace) یا نام در جنگل یا کل ساختار (Forest) است.

این سرور دومین (Domain) جدید را اضافه یا دومین را حذف میکند، دومین را تغییر مکان (Move) میدهد، دومین را تغییر نام (Rename) میدهد البته فراموش نکنیم کل این کارها در جنگل یا کل ساختار (Forest) میباشد. همچنین اجازه ایجاد پارتیشن برای برنامه ها.
اولین سروری که در جنگل یا کل ساختار (Forest) به دومین کنترولر (DC) تبدیل شود، صاحب نقش Domain Naming Master است.