این روترها بهترین مسیر را از طریق اطلاعات ارسال شده توسط سایر روترهای مجاور محاسبه میکند
پروتکل های distance vector بهترین راه پیدا کردن یک مسیر شبکه بوسیله تشخیص فاصله میباشد
هر بار که یک packet حول یک روتر عبور کند یک hop نامیده میشود
یک Route با کمترین تعداد hop ها,شبکه ,بهترین Route میباشد
vectore مسیر را به شبکه مشخص میکند
RIP و IGRP هر دو پروتوکلهای distance vector هستند
این دو routing table را بطور مستقیم به روترهای همسایه متصل میفرستد
مزیت distant vector به روز شدن سریع اطلاعات است
اشکال distant vector ترافیک زیاد است