Display:table-cell : یعنی المان کنونی، یک خانه جدول است. در این حالت، المان پدر این المان (تگی که این تگ رو در برگرفته)، باید دارای خاصیت display:table باشد. یعنی یک المان که دارای خاصیت display:table است میتواند شامل چندین المان باشد که هر کدامشان دارای خاصیت display:table-cell هستند.